Категорії розділу

Контакти

телефон : (06451) 7 - 42 - 75095 317 94 05Пошук

Вхід на сайт

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Важлива інформація

Рекомендації щодо оформлення реферату.

Реферат (від лат. rеfеrо -доповідаю, повідомляю) - короткий виклад наукової проблеми, результатів наукового дослідження, ідей, що містяться в одному або декількох творах і т. п.

Реферат є науковою роботою, оскільки містить в собі елементи наукового дослідження. У зв'язку з цим до нього повинні пред'являтися вимоги по оформленню, як до наукової роботи.

Загальні вимоги до оформлення рефератів.

 Загальний обсяг роботи - 15-25 сторінок друкованого тексту (з урахуванням титульного аркуша, змісту та списку літератури) на папері формату А4, на одній стороні аркуша. Роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст  роботи необхідно друкувати, залишаючи поля: вгорі, внизу –20 мм, з лівого боку –30 мм, з правого боку –15 мм. Абзац –1,25. Шрифт –Times New Roman, кегль –14. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності.

Нумерація сторінок . На титульному листі нумерація не ставиться, але враховується в загальній нумерації.

Титульний аркуш оформляється за вказаним зразком. (див. Додаток)

У тексті повинні композиційно виділятися структурні частини роботи, що відображають суть дослідження: вступ, основна частина і висновок, а також заголовки і підзаголовки.

Метою реферативної роботи є набуття навичок роботи з літературою, узагальнення літературних джерел і практичного матеріалу по темі, здатності  грамотно викладати питання теми, робити висновки.

Реферат повинен містити:

1)титульний аркуш

2)зміст,

3)вступ,

4)основну частину (розділи, частини),

5)висновки (заключна частина),

6)додатки,

7)пронумерований список використаних джерел (не менше 2-х джерел) оформлений згідно до сучасних вимог його оформлення.

На початку реферату повинен бути зміст, у якому вказуються номери сторінок за окремими розділами.

У вступі слід відобразити місце розглянутого питання в науковій проблематиці, його теоретичне і прикладне значення. (Обґрунтувати вибір даної теми, коротко розповісти про те, чому саме вона зацікавила автора), які вчені працювали над даною проблемою, які їх погляди на неї.

Основна частина повинна викладатися згідно з планом, чітко й послідовно, бажано своїми словами. У тексті повинні бути посилання на використану літературу. При дослівному відтворенні матеріалу кожна цитата повинна мати посилання на відповідну позицію у списку використаної літератури із зазначенням номерів сторінок, наприклад [12, с. 56]. Переказ думок ряду авторів оформляється зазначенням у квадратних дужках номерів їх праць у бібліографічному списку через крапку з комою. Наприклад, запис [4; 5; 7; 9] означає посилання на джерела під номерами 4,5,7,9 у списку літератури.

I РОЗДІЛ. Вступна частина. Це коротка глава повинна містити кілька вступних абзаців, безпосередньо вводять в тему реферату.

II РОЗДІЛ. Основна наукова частина реферату. Тут в логічній послідовності викладається матеріал по темі реферату. Цю главу доцільно розбити на підпункти -2.1., 2.2. (із зазначенням у змісті відповідних сторінок).Всі виноски і підрядкові примітки розташовуються на тій же сторінці, до якої вони належать.

Оформлення цитат. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи того друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точного відтворення цитованого тексту, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. Використовувати цитати в тексті роботи доцільно тоді, коли є потреба порівняти погляди різних авторів з приводу одного й того ж питання. Текст, який цитується, береться в лапки і супроводжує посиланням на джерела. Посилання роблять і тоді, коли думка автора переказується.

Оформлення перерахувань. Текст усіх елементів перерахування повинен бути граматично підпорядкований основний ввідній фразі, котра передує перерахуванню.

Основними видами ілюстративного матеріалу  є:

креслення, схема, фотографія, діаграма, графік. Кожна ілюстрація має

відповідати тексту, а текст –ілюстрації. Номер ілюстрації та відповідну назву розміщують під малюнком. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під малюнковий підпис). У тому місці наукової роботи, де викладається тема, пов’язана із ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання в вигляді виразу в круглих дужках, наприклад: (рис. 3.1) або зворот типу:

„... як це видно з рис. 3.1” або „...як це показано на мал. 3.1

 

Приклад подання ілюстрації:

Мал. 1.2. Неприємні відчуття після паління.

 

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

Назва таблиці.

 

Заголовок графи

Заголовок графи

Підзаголовок

Графи

Підзаголовок

графи

Підзаголовок

графи

Підзаголовок

графи

Заголовки рядків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку.

При посиланні в тексті на таблиці слово "таблиця" пишеться скорочено, наприклад: "... в табл. 1.2".

ВИСНОВКИ (заключна частина) повинні містити короткий узагальнення розглянутого матеріалу, виділення найбільш достовірних і обґрунтованих положень і тверджень, а також найбільш проблемних, розроблених на рівні гіпотез, важливість розглянутої проблеми з точки зору практичного застосування, світогляду, етики тощо

У цій частині автор підводить підсумок роботи, робить короткий аналіз і формулює висновки.

Список використаних джерел –елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Джерела, що використані для написання наукових робіт, слід розміщувати у списку в алфавітному порядку прізвищ авторів (якщо авторів декілька, то прізвищ перших), а також заголовків праць. До списку літератури включаються всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані.

Неприпустимим є переклад російських видань українською мовою. Література іноземними мовами наводиться в кінці списку використаної літератури. Відомості про джерела, що включені до списку, подаються згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. –Львів : Свічадо, 2006. –307 с. –(Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV–V ст. ; No 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.–К. : Ін-т математики, 2006. –111 с. –(Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. –К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. –311 с. –(Ювеліри України; т. 1).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатчної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. –К. : Києво-Могилян. акад., 2005. –397, [1] с. –(Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична” ; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. –К. : Прецедент, 2006. –93 с. –(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних

матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. –Львів : Растр-7, 2007. –375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. –Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. –XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції

рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. –К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. –106 с. –(Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

П’ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. –[3-е изд]. –Х. : Гуманитар. центр, 2007. –510с.

Довідники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. –Х. : Халімон, 2006. –175, [1] с.

Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. –Офіц. вид. –К. : Парлам. вид-во, 2006. –207 с. –(Бібліотека офіційних видань).

Електронні ресурси

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003”) [Електронній ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. –2003. –No 4. –С. 43. –  Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. –К. : Грані-Т, 2007. –119 с. –(Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія /

[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. –К. : Грамота, 2007. –638, [1] с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор/ Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. –2007. –No 6. –С. 15–18, 35–38.

2. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. –Дрогобич, 2007. –С. 245–291.

3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки/ В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. –Х., 2007. –С.33.

4. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ–початок ХХ ст. / Д. М. Чорний. –Х., 2007. –Розд. 3. –С. 137–202.В описах дозволені скорочення тільки таких міст: К. (Київ, Киев), М. (Москва), Л. (Ленінград), СПб (Санкт-Петербург), закордонних -Р. (Рагіs), (London), N.Y. (New York).

Додатки

У кінці наукових робіт розміщуються додатки в порядку появи

посилань у тексті. Крім таблиць, рисунків, графіків, сюди можуть бути включені анкети, тести, програми бесід з учнями, програми спостережень, питання до інтерв'ю зі студентами, педагогічними працівниками, методичні розробки тощо.

 Додаток повинен мати заголовок, який друкується у правому верхньому куті малими літерами (перша –велика) із зазначенням його номера, але без знака No, наприклад: "Додаток 3". Якщо до наукової роботи включено лише один додаток, то слово "Додаток" подається без номера.

Додаток 1.

Зразок титульної сторінки


                                                                                                                                     

 

 

 

 

Категорія: Важлива інформація | Додав: LIS_MED (28 Сер 2015)
Переглядів: 722 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0